ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

iC systems.ai

Tieto zásady ochrany osobných údajov (“Zásady”) obsahujú všetky potrebné informácie na spracovanie vašich osobných údajov. Tieto zásady sú v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR) a obsahujú informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, prečo a ako s nimi pracujeme a ako dlho ich budeme uchovávať. To platí tak pre našich zákazníkov, ako aj pre všetkých ostatných používateľov webovej stránky www.icsystems.ai (“Web”). Prevádzkovateľom údajov sme my, iC systems.ai, s.r.o., IČO: 08623821, so sídlom Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1 (ďalej len “my” alebo “Správca”).

 

Kontaktné informácie

Kdykoliv nás můžete kontaktovat prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

 • adresa: Klimentská 1216/46, Nové Město, 110 00 Praha 1
 • e-mail: marketing@icsystems.ai
 • telefon: +420 601 698 997

Osobné údaje sú informácie o vás, ktoré môžu byť použité na vašu identifikáciu. Ako prevádzkovateľ osobných údajov okrem iného rozhodujeme o tom, akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje, na aký účel a akými prostriedkami ich používame.

 

Aké osobné údaje spracúvame? 

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s právnymi predpismi. Osobitnú pozornosť venujeme skutočnosti, že zohľadňujeme všetky zásady spracovania osobných údajov. V nasledujúcej časti Zásad sa dozviete, aké konkrétne osobné údaje spracovávame, z akého dôvodu a ako dlho tak budeme robiť.

 

Spracované údaje

 • Základné identifikačné a kontaktné údaje: Na základe Vášho dopytu alebo rokovania o ňom spracovávame osobné údaje, ktoré uvediete v objednávke. Sú to najmä: meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefónne číslo, IČO (ak podnikáte ako fyzická osoba), adresa/sídlo, údaje o objednávke a akékoľvek ďalšie osobné údaje, ktoré poskytnete pri objednávke.
 • Fakturačné a platobné údaje: V súvislosti s identifikáciou a realizáciou platieb spracovávame najmä informácie uvedené na faktúrach, bankových údajoch alebo informácie o prijatých a odoslaných platbách.
 • Informácie z našej vzájomnej komunikácie: V tomto prípade ide najmä o informácie poskytované pri vzájomnej e-mailovej komunikácii, záznamy telefonických hovorov, informácie poskytované v kontaktných formulároch, obsah našej komunikácie a informácie o zmluvách, ktoré sme medzi sebou uzavreli.

Dôvody spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame z nasledujúcich dôvodov:

 • Plnenie zmluvy alebo rokovaní pred jej uzavretím. Z tohto dôvodu spracúvame osobné údaje, aby sme vám mohli poskytovať naše služby. Môžeme vás tiež kontaktovať a komunikovať s vami o objednávke a zmluve a vašich otázkach ešte predtým, ako uzavrieme zmluvu.
 • Je to naša povinnosť. Vaše údaje spracovávame aj preto, lebo nám to prikazuje zákon. Napríklad podľa účtovných predpisov potrebujeme archivovať faktúry a iné dokumenty, ktoré môžu obsahovať vaše osobné údaje.
 • Náš oprávnený záujem. Vaše údaje spracovávame aj preto, lebo nám to náš oprávnený záujem umožňuje. To nám umožňuje zasielať vám newslettery ako našim zákazníkom alebo podniknúť potrebné kroky na ochranu, obranu alebo uplatňovanie našich práv a nárokov.
 • S vaším súhlasom. V niektorých prípadoch, napríklad pri používaní marketingových cookies, nám udeľujete súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, napríklad e-mailom. Aj keď svoj súhlas odvoláte alebo jeho trvanie uplynie, neznamená to, že musíme vymazať všetky vaše údaje, ktoré sme na jeho základe spracovali. Môžeme pokračovať v spolupráci s tými, ktorým to umožňuje iný právny dôvod. Ak svoj súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.

Doba spracovania údajov

 • Väčšinu vašich osobných údajov budeme spracovávať po dobu trvania zmluvy medzi nami alebo po dobu 3 rokov od ukončenia nášho zmluvného vzťahu. Osobné údaje budeme spracovávať v rámci nášho vzájomného kontaktu až do doby spracovania vašej žiadosti alebo dotazu.
 • Ako sme už uviedli vyššie, ak ste naším zákazníkom alebo klientom, môžeme vám zasielať newslettery po dobu 3 rokov od ukončenia nášho zmluvného vzťahu, pokiaľ predtým nevznesiete námietku.
 • Ak spracúvame Vaše osobné údaje, pretože nám to ukladá zákon, budeme ich spracúvať po dobu uvedenú v takomto nariadení. Napríklad osobné údaje týkajúce sa daňových záležitostí uchovávame 10 rokov po skončení daného daňového obdobia.
 • Osobné údaje, ktoré môžeme potrebovať na obhajobu našich právnych nárokov, môžeme spracovávať až 15 rokov. To zodpovedá najdlhšej možnej premlčacej lehote stanovenej právnymi predpismi.
 • Osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu budú spracovávané po dobu trvania súhlasu, v prípade cookies, po dobu stanovenú pre jednotlivé súbory, najdlhšie 12 mesiacov.

Ako to je s newslettermi?

Ak ste s nami uzavreli zmluvu, môžeme vám zasielať naše newslettery po dobu 3 rokov, pokiaľ sa z ich odberu neodhlásite. Môžete tak urobiť kedykoľvek zaslaním e-mailu na marketing@icsystems.ai alebo kliknutím priamo v každom newslettery. Pri zasielaní newslettera nám môžete tiež udeliť svoj výslovný súhlas, ktorý môžete kedykoľvek rovnakým spôsobom odvolať.   Kto okrem nás má prístup k osobným údajom? Vaše údaje môžeme prenášať aj iným subjektom, najmä na zabezpečenie našej efektívnej prevádzky. Naši poskytovatelia služieb sa tak stávajú spracovateľmi vašich osobných údajov. Sú však oprávnení spracovávať vaše osobné údaje len v rozsahu, v akom s nimi súhlasíme. Vaše osobné údaje prenášame konkrétne nasledujúcim subjektom:

 

 • Osobné údaje neprenášame do tretích krajín ani iným príjemcom, s výnimkou našich externých spracovateľov, ktorých využívame na zaistenie bezpečnosti systému, technickej správy a prevádzky našich webových stránok a online reklamy. Zároveň zaväzujeme týchto spracovateľov dodržiavať všetky pravidlá spracúvania osobných údajov a zachovávať mlčanlivosť.
 • Máme profily na rôznych platformách sociálnych médií, kde inzerujeme naše služby a sme v kontakte so zákazníkmi. Keďže prevádzkujeme tieto profily na platformách tretích strán, zakaždým, keď navštívite tieto kanály sociálnych médií, prevádzkovatelia o vás zhromažďujú rôzne osobné údaje. Využívame platformy Facebook a Instagram prevádzkované spoločnosťou Meta Platforms Inc., ktorá s nami môžu zdieľať niektoré vaše osobné údaje, vrátane počtu ľudí alebo účtov, ktoré si pozreli, komentovali alebo reagovali na naše príspevky, ako aj súhrnné demografické a ďalšie údaje, ktoré nám pomáhajú lepšie pochopiť, ako používatelia interagujú s našimi profilmi. My a príslušní prevádzkovatelia platforiem sociálnych médií vystupujeme ako spoloční prevádzkovatelia.

Spoločnosť Meta Platforms Inc. môže tieto údaje priradiť alebo prepojiť s vaším používateľským účtom na týchto sociálnych sieťach. Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na https://www.facebook.com/privacy/policy a https://privacycenter.instagram.com.

 

Aké práva máte v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

 • Právo na opravu a doplnenie. Ak zistíte, že údaje, ktoré spracúvame, sú nesprávne, vždy nás môžete požiadať o ich opravu alebo doplnenie.
 • Právo na vymazanie. Za určitých podmienok sme tiež povinní vymazať osobné údaje, ktoré o vás uchovávame. Ak chcete uplatniť toto právo, môžete nám poslať e-mail na adresu sales@icsystems.ai
 • Právo na obmedzenie spracovania. Ak si neželáte vymazať svoje osobné údaje, ale nechcete, aby sme ich ďalej spracúvali, môžete nás požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov.
 • Právo na prenosnosť údajov. Môžete nás požiadať, aby sme vám alebo inej zodpovednej osobe odovzdali údaje, ktoré o vás uchovávame.
 • Právo podať sťažnosť. Ak máte podozrenie, že sa Vaše osobné údaje spracúvajú nezákonne, máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
 • Právo namietať. Okrem toho máte právo namietať (ak spracúvame vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu). Námietku môžete podať zaslaním na našu kontaktnú adresu alebo e-mailom na adresu marketing@icsystems.ai.
 • Následne ich najneskôr do jedného mesiaca od prijatia vyhodnotíme a buď ukončíme spracúvanie vašich osobných údajov na tento účel, alebo vysvetlíme naše dôvody, ktoré si zasluhujú ochranu a prečo budeme v spracúvaní pokračovať.

Ako je to u nás s profilovaním a automatizovaným rozhodovaním?
Nepoužívame profilovanie ani automatizované rozhodovanie, ktoré by na vás malo právne účinky alebo iný významný dopad.

 

Sú vaše údaje v bezpečí?
Pri spracúvaní všetkých vyššie uvedených osobných údajov vždy dbáme na to, aby sme dodržiavali základné zásady podľa čl. 6 GDPR. Bezpečnosť osobných údajov je zabezpečená organizačnými a technickými opatreniami prijatými v súlade s právnymi predpismi tak, aby nedošlo k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov alebo neoprávnenému prístupu k nim. Všetci naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o skutočnostiach, ktoré zistia pri svojej práci. Webová stránka používa zabezpečenú komunikáciu (protokol HTTPS).

 

A čo súbory cookie?
Aby bola vaša návšteva našej webovej stránky čo najpohodlnejšia a aby sme mohli používať určité funkcie, používame súbory cookie aj na správne fungovanie webovej stránky. Sú to malé textové súbory uložené vo vašom zariadení. Niektoré súbory, ktoré používame, sa vymažú po ukončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (tzv. súbory cookie relácie). Ďalšie súbory cookie zostávajú vo vašom zariadení a umožňujú nám alebo našim pridruženým spoločnostiam rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Na používanie voliteľných súborov cookie, aj keď neobsahujú osobné údaje, potrebujeme váš súhlas udelený prostredníctvom nastavení panela súborov cookie . Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o ukladaní súborov cookie a mohli sa individuálne v jednotlivých prípadoch alebo všeobecne rozhodnúť, či schválite alebo odmietnete ich ukladanie. Ak odmietnete určité súbory cookie, môže to viesť k obmedzeniu funkčnosti našej webovej stránky. Cookies rozdeľujeme na nevyhnutné, analytické a marketingové.

 

Nevyhnutné cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie webových stránok, takže s nimi nemusíte súhlasiť a nemôžete ich odmietnuť, pretože bez nich by návšteva webových stránok nebola možná.

 

Analytické cookies sa používajú na zostavovanie štatistík a prehľadov. Používame ich na monitorovanie návštevnosti Webu a odkiaľ ste prišli. Na ich použitie potrebujeme váš súhlas. Môžete ich kedykoľvek odmietnuť .

 

Marketingové cookies nám umožňujú napríklad ponúkať naše produkty prostredníctvom cielenej reklamy. Na to však potrebujeme váš súhlas. Tieto cookies môžete odmietnuť .

Typ súboru cookieAko sa to nazýva?Na čo slúži?Ako dlho trvá odstránenie?Kto má k nemu prístup okrem nás?
NevyhnutnáPHPSESIDidentifikácia bežiacej relácielen po dobu trvaniaiba aplikácia webových stránok
Preferenčné (nevyhnutné)pll_languageurčenie jazyka stránky24 hodíniba aplikácia webových stránok
Preferenčný (nevyhnutný)cc_settingsurčenie súhlasu s používaním súborov cookie6 mesiacovGoogle
Analytics_gaGoogle Analytics1 rokGoogle
Marketingovéleady_session_idCookies Leadylen po dobu návštevyImper CZ s.r.o.

Tieto zásady platia od 1.7.2023.