Oboznámenie dotknutých osôb spoločnosti iC systems.ai, s.r.o.

s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutých osôb, vrátane informácií, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov (ďalej len „Oboznámenie“), podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“)

 

Spoločnosť iC systems.ai, s.r.o. so sídlom Rumunská 655/9, Liberec IV – Perštýn, 460 01 Liberec, Česká republika, IČO: 086 23 821, zapísanáObchodnom registri Mestského súduPrahe, oddiel: C, vložka: 322080, tel.: +420 601 698 997, e-mail: marketing@icsystems.ai, sa zaoberá vývojom systémovtechnológií na monitorovaniepočítanie osôbich implementácioupraxivariáciou/adaptáciou na rôzne druhyšpecifiká monitorovaných priestorov, ako aj dát, ktoré majú byť týmto monitoringom získanévyhodnotené (ďalej lenprevádzkovateľ“), a ako prevádzkovateľ informačných systémov, v ktorých spracúvané osobné údaj


týmto oznamuje dotknutým osobám, že bude spracúvať ich nasledujúce osobné údaje, ktoré mu budúich strany poskytnuté:

 1. meno, priezviskotitul,
 2. dátum narodenia,
 3. pohlavie,
 4. adresa bydliska,
 5. fakturačná adresa,
 6. doručovacia adresa,
 7. e-mailová adresa,
 8. telefónne číslo,
 9. vlastnoručný podpis,
 10. bankový účet,
 11. online identifikátory (cookies a IP adresa),
 12. hlasové záznamy telefonických hovorov

(ďalej len“).


Prevádzkovateľ bude spracúvať informačných systémoch (ďalej lenIS“) za nasledujúcich podmienok:

 1. Spolupracujúce osoby
  1. účel spracúvania OÚ:
    • poskytovanie informácií o službách, systémoch a technológiách prevádzkovateľa (ďalej len „Systémy“),
    • príprava, realizácia a prezentácia a propagácia projektov/technologických systémov a zariadení prevádzkovateľa, negociácia a dohodnutie podmienok predmetu objednávky Systémov a predmetu zmluvy na zabezpečenie a dodanie Systémov,
    • plnenie predmetu zmluvy na zabezpečenie a dodanie Systémov a s tým súvisiaca komunikácia a vedenie agendy, vrátane spracovania účtovných dokladov;
  1. zoznam osobných údajov, ktoré sa spracúvajú: OÚ v rozsahu písm. a. až l. tohto Oboznámenia v rozsahu skutočne poskytnutom dotknutými osobami;
  2. právny základ spracúvania: súhlas dotknutých osôb;
  3. príjemcovia OÚ:
    • tretie osoby, ktoré na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov spracúvajú OÚ (napr. osoby zabezpečujúce vedenie účtovníctva, plnenie daňových povinností, poskytovatelia softwarových a IT služieb, poskytovatelia webhostingu, právni poradcovia, audítori, a pod.),
    • subjekty súdnej a verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým si prevádzkovateľ plní povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;
  1. prenos OÚ do tretích krajín: výlučne len v prípade potreby, a to do tretích krajín, území alebo jedného či viacerých určených odvetví v danej tretej krajine alebo medzinárodnej organizácie zaručujúcich primeranú úroveň ochrany OÚ a/alebo poskytujú primerané záruky OÚ.


 1. Reklama a marketing
  1. účel spracúvania OÚ: reklamné a marketingové účely – účely oboznamovania dotknutých osôb s aktuálnymi ponukami služieb a Systémov prevádzkovateľa, ich prezentácie a propagácie, účely uskutočňovania zvyšovania povedomia širokej verejnosti o podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa, prieskumov trhu, verejnej mienky a spokojnosti dotknutých osôb a ich analytické vyhodnocovanie, vrátane zasielania správ/prezentácií o ponúkaných službách a Systémoch a iných produktoch a aktivitách prevádzkovateľa, notifikácií a informácií súvisiacich s činnosťou prevádzkovateľa;
  2. zoznam osobných údajov, ktoré sa spracúvajú: OÚ podľa písm. a. až l. tohto Oboznámenia v rozsahu skutočne poskytnutom dotknutými osobami;
  3. právny základ spracúvania: súhlas dotknutých osôb;
  4. príjemcovia OÚ:
    • tretie osoby, ktoré na základe poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľov spracúvajú OÚ (napr. poskytovatelia softwarových a IT služieb, poskytovatelia webhostingu, subjekty zabezpečujúce zasielanie informačných výstupov, právni poradcovia a pod.),
    • subjekty súdnej a verejnej moci, vo vzťahu ku ktorým si prevádzkovateľ plní povinnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;

  1. prenos OÚ do tretích krajín: výlučne len v prípade potreby, a to do tretích krajín, území alebo jedného či viacerých určených odvetví v danej tretej krajine alebo medzinárodnej organizácie zaručujúcich primeranú úroveň ochrany OÚ a/alebo poskytujú primerané záruky OÚ.

 

Prevádzkovateľ bude uchovávať OÚ:
 

    •  v IS Spolupracujúce osoby počas spolupráce dotknutej osoby s  prevádzkovateľom a maximálne desať (10) rokov odo dňa ukončenia danej spolupráce, v prípade využitia online identifikátorov na webstránke prevádzkovateľa maximálne štyri (4) roky odo dňa ich získania za predpokladu udeleného súhlasu;

    • v IS Reklama a marketing počas spolupráce dotknutej osoby s prevádzkovateľom a maximálne päť (5) rokov odo dňa ukončenia danej spolupráce, v prípade využitia online identifikátorov na webstránke prevádzkovateľa maximálne štyri (4) roky odo dňa ich získania za predpokladu udeleného súhlasu


 

Dotknuté osoby majú v súvislosti so spracúvaním svojich OÚ prevádzkovateľom nasledujúce práva:

 1. právo požadovať od prevádzkovateľa prístupsvojim :
  1. právo požadovať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa ich týkajú;
  2. ak prevádzkovateľ takéto spracúva, majú dotknuté osoby právo na prístuptýmto informácie o:
   1. účele spracúvania OÚ,
   2. kategórii spracúvaných OÚ,
   3. príjemcoch alebo kategóriách príjemcov,
   4. dobe ich uchovávania, resp. kritériách na jej určenie,
   5. existencii práva požadovať od prevádzkovateľa opravu, výmaz alebo obmedzenie spracúvania OÚ, práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
   6. právo podať sťažnosť/návrh na začatie konania dozornému orgánu – Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,
   7. ak sa OÚ nezískali od dotknutých osôb, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
   8. existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovaniazmysle Nariadenia a/alebo Zákona.


 1. právo na opravu , v rámci ktorého majú dotknuté osoby právo:
  1. požiadať prevádzkovateľabezodkladnú opravu nesprávnych , ktoré sa dotknutých osôb týkajú;
  2. požiadať prevádzkovateľadoplnenie neúplných .


 1. právo na vymazanie („na zabudnutie“), v rámci ktorého majú dotknuté osoby právo:
  1. dosiahnuť bezodkladný výmaz , ktoré sa ich týkajú; prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať len vtedy, ak je splnený niektorýnasledujúcich dôvodov:
   1. nie potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
   2. dotknuté osoby odvolajú súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonávaak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
   3. dotknuté osoby namietajú voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákonaneprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknuté osoby namietajú voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona,
   4. sa spracúvali nezákonne,
   5. musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie, platných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
   6. sa získavalisúvislostiponukou služieb informačnej spoločnosti podľa Nariadenia a/alebo Zákona.


Právo na vymazanie nemožno uplatniťprípade, ak je spracúvanie potrebné: i) na uplatnenie práva na slobodu prejavuna informácie; ii) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie, právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;     iii) z dôvodov verejného záujmuoblasti verejného zdraviasúladeNariadením a/alebo Zákonom;  iv) na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely Nariadenia a/alebo Zákona, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo v) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.


 1. právo na obmedzenie spracúvania OÚ, v rámci ktorého majú dotknuté osoby právo:
  1. na obmedzenie spracúvania OÚ prevádzkovateľom v jednom z nasledujúcich prípadov:
   1. dotknuté osoby napadnú/namietajú správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť ich správnosť;
   2. spracúvanie je protizákonné a dotknuté osoby namietajú proti vymazaniu OÚ a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
   3. prevádzkovateľ už nepotrebuje OÚ na účely spracúvania, ale potrebujú ich dotknuté osoby na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
   4. dotknuté osoby namietali voči spracúvaniu podľa Nariadenia a/alebo Zákona, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutých osôb.


 1. právo na prenosnosť OÚ, v rámci ktorého majú dotknuté osoby právo:
  1. získať OÚ, ktoré sa ich týkajú a ktoré poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a
  2. preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby im prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:
   1. sa spracúvanie zakladá na súhlase dotknutých osôb podľa Nariadenia a/alebo Zákona alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmlúv, ktorých sú dotknuté osoby zmluvnou stranou, alebo aby sa na základe žiadostí dotknutých osôb vykonali opatrenia pred uzatvorením zmlúv, a
   2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.


Dotknuté osoby majú pri uplatňovaní ich práva na prenosnosť údajov právo na prenos OÚ priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné. Uplatnenie práva na presnosť údajov dotknutých osôb nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

 1. právo namietať spracúvanie OÚ a automatizované individuálne rozhodovanie, v rámci ktorých majú dotknuté osoby právo:
  1. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa ich konkrétnych situácii proti spracúvaniu  OÚ, ktoré sa ich týkajú, ktoré sú vykonávané ako nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia osoba, vrátane namietania proti profilovaniu založenému týchto právnych základoch,
  2. kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ spracúvaných na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;

Dotknuté osoby môžu ich právo namietať a uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií;

  1. aby sa na nich nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa ich týkajú alebo ich podobne významne ovplyvňujú;

Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie: i) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmlúv medzi dotknutými osobami a prevádzkovateľom; ii) povolené právom Únie, právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, ktorými sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutých osôb; alebo iii) založené na výslovnom súhlase dotknutých osôb.

 

Poskytnutie OÚ prevádzkovateľovi na spracúvanie:

 1. v IS Spolupracujúce osoby:
 • je zmluvnou požiadavkou, dotknuté osoby nie sú povinné ich prevádzkovateľovi poskytnúť a 
 • následkom ich neposkytnutia je, že dotknuté osoby nemôžu spolupracovať s prevádzkovateľom;
 1. v IS Reklama a marketing:
 • je zmluvnou požiadavkou, dotknuté osoby nie sú povinné ich prevádzkovateľovi poskytnúť a 
 • následkom ich neposkytnutia dotknuté osoby nebude možné oboznamovať ponukami/informáciami sprostredkovateľa o jeho službách a Systémoch, podnikateľskej a inej činnosti, jej výsledkoch, plánoch a víziách, o výsledkoch prieskumov trhu, verejnej mienky a spokojnosti dotknutých osôb a ich analytickým vyhodnotením.


Toto Oboznámenie dotknutých osôb je zverejnené a k dispozícii na nahliadnutie v sídle prevádzkovateľa a na webovej stránke www.icsystems.ai.


Zásady používania online identifikátorov

webstránky www.icsystems.ai


Prevádzkovateľ informačných systémov, v ktorých sú spracúvané osobné údaje, pristupuje k tejto problematike seriózne, s plnou vážnosťou a potrebnou odbornou starostlivosťou, pričom rešpektujeme požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.


V záujme optimálneho vytvárania a neustáleho skvalitňovania našej webstránky a našich ponúk služieb, jej prispôsobovania Vašim záujmom a potrebám a zlepšovania jej štruktúry a obsahu používame tzv. online identifikátory poskytované aplikáciou, nástrojom alebo protokolom, najmä cookies, IP adresa.


 1. Cookies

Cookie je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré www-server posiela internetovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky daného webového sídla, ak tieto používajú cookies. Ak sú cookies v internetovom prehliadači povolené, uložia sa na počítači alebo mobilnom zariadení používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na zvolené miesto. Pri každej ďalšej požiadavke na webstránku z toho istého webového sídla potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru, v prípade dočasných cookies len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session), v prípade permanentných aj pri každej ďalšej návšteve. Cookies zvyčajne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich používateľské predvoľby a pod..


I.1      Účel používania cookies

Cookies môžu byť použité na zaznamenávanie voľby, ktorú urobil užívateľ ako napríklad položky pridané v nákupnom košíku v internetovom obchode (e-shop) alebo môžu zaznamenávať aktivitu používateľa počas prehliadania napríklad kliknutia na tlačidlá, prihlásenie alebo zaznamenávanie stránok, ktoré už navštívil. Môžu sa tiež použiť na zapamätanie si ľubovoľných informácií, ktoré používateľ predtým dal do formulárov ako sú mená, adresy, heslá alebo čísla kreditných kariet.


Iné druhy cookies zabezpečujú niektoré základné funkcie moderných webstránok. Najdôležitejšie sú autentifikačné (authentication) cookies, ktoré používajú servery na to, aby zistili, či je používateľ prihlásený alebo nie (a s ktorým účtom, ak ich má viacero). Bez takéhoto mechanizmu by webstránka „nevedela“, či sa na nej majú zobraziť citlivé informácie alebo nie a požiadať používateľa o autentifikáciu prihlásením (login). Moderné webstránky však neukladajú meno používateľa a heslo do cookie, ale využívajú iné metódy napríklad HTTP authentication. Tieto údaje aj keď sa uložia v počítači alebo mobilnom zariadení (pri voľbe zapamätať heslo), sú zvyčajne chránené ešte ďalším prístupovým mechanizmom. Heslá v internetových bankách nie sú nikdy ukladané do cookies.


I.2     Kategórie cookies

S ohľadom na aktuálny vývoj informačných technológií môžu byť používané nasledujúce kategórie cookies:

 1. Nevyhnutné súbory cookies – základné (technické a funkčné) cookies (sú požadované alebo nevyhnutné pre samotné zabezpečenie funkcionalít webstránky, prípadné prihlasovanie a transakčné operácie):
 • Obvykle sa nastavujú podľa akcií užívateľa webstránky, podľa požiadaviek na služby webstránky.
 • Príkladmi sú zapamätanie prihlasovacích údajov a bezpečné prihlásenie, vyplnenie formulárov, zabezpečenie, aby sa webstránka zobrazovala konzistentne a podľa preferencií používateľa, zapamätanie stavu prebiehajúcej úlohy alebo postupu transakcií alebo nastavenie preferencií ochrany osobných údajov.
  • Tieto cookies používame/spracúvame zo zákonného titulu (ich nevyhnutnosti pre tvorbu a verejné šírenie špecifického obsahu webstránky zameraného na určenú cieľovú skupinu záujemcov/návštevníkov webstránky), a preto nie je potrebné, aby ste nám na to udelili súhlas.


 1. Reklamné cookies – doplnkové, reklamné a interakčné cookies (zbierajú informácie o reklamách zobrazovaných na webstránke):
 • Môžu byť anonymné, ak zbierajú iba informácie o zobrazovaných reklamných plochách bez identifikovania používateľa, alebo personalizované, ak sú zbierané informácie o používateľovi za účelom personalizovania reklamných plôch.
 • Ich využívanie umožňuje napríklad možnosť poskytovať ponuky alebo reklamy založené na záujmoch, umožniť tretím stranám, aby poskytovali reklamy založené na záujmoch aj na iných stránkach ako tohto poskytovateľa, umožniť zdieľať webstránku so sociálnymi sieťami a umožniť tretím stranám zdieľanie na sociálnych sieťach alebo umožniť posielať komentáre a hodnotenia.


 1. Analytické cookies (zbierajú informácie o návšteve užívateľa na webstránke so zámerom ich štatistického vyhodnocovania a merania a zlepšovania užívateľskej skúsenosti a výkonnosti, optimalizácie fungovania a prispôsobenie webstránky):
 • Obvykle sa získavajú anonymne, aj keď niekedy umožňujú identifikáciu používateľa za účelom získania reportu o užívateľových prejavených záujmov o produkty alebo služby poskytované webstránkou.
 • Môžu byť nastavené samostatne alebo poskytovateľmi služieb tretích strán, ktorých digitálne služby využíva webstránka. Ak tieto cookies užívateľ nepovolí, niektoré z funkcií webstránky nemusia fungovať správne
 • Príkladmi sú počítanie návštev webstránky, rýchlosť načítania webstránky, miera okamžitých odchodov alebo technológie použité na prístup na webstránku.


I.3      Bezpečnosť a ochrana súkromia

Cookies neznamenajú žiadne nebezpečenstvo pre počítač alebo mobilné zariadenie, pretože sú v textovom súbore, ktorý nemôže byť spustený a prevziať kontrolu nad zariadením, a neobsahujú žiadne vírusy. Cookies však možno zneužiť najmä vtedy, ak získa útočník prístup k počítaču alebo mobilnému zariadeniu používateľa, pretože cookies na počítači a mobilnom zariadení nie sú nijako chránené (napr. predstieranie cudzej identity).


I.4      Nastavenia cookies

Užívateľ má možnosť v počítači alebo mobilnom zariadení cookies prehliadať a odstrániť ich jednotlivo alebo všetky naraz, a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou internetového  prehliadača. Informácie o tom, ako upraviť nastavenia súborov cookies, je možné nájsť v príslušnej časti nápovede počítača alebo mobilného zariadenia alebo internetového prehliadača. Nastavenia pre najpoužívanejšie internetové prehliadače sú dostupné:


Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_cookie-settings

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/


Odstránenie cookies z počítača alebo mobilného zariadenia nemá žiaden podstatný vplyv na prehliadanie webových stránok. Avšak po ich odstránení sa môžu odstrániť aj niektoré údaje, ktoré reflektujú na preferencie užívateľa, uľahčujú používanie webstránok alebo prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov.


Používateľ môže úplne zakázať ukladanie cookies na svojom počítači alebo mobilnom zariadení alebo zvoliť si režim privátneho (privacy mode) prehliadania (Inkognito, inPrivate a pod.), ktorý má ešte výraznejšie obmedzenia. Musí však potom počítať s obmedzeniami, ktoré vyplývajú z nemožnosti využiť výhody cookies. 1. IP adresa

IP adresa je logický číselný identifikátor daného uzla (počítača alebo mobilného zariadenia) v sieti, ktorý komunikuje s inými uzlami prostredníctvom protokolu IP (napríklad internet alebo lokálna sieť). IP adresa je buď priamo priradená nejakému sieťovému rozhraniu (statická) alebo je prideľovaná dynamicky pomocou DHCP servera (dynamická).


Statická IP adresa je adresa trvalo priradená ku konkrétnemu počítaču alebo mobilnému zariadeniu zo strany poskytovateľa internetového pripojenia, a to počas celej doby trvania súvisiaceho zmluvného vzťahu, pričom sa nemení, ani keď reštartujete počítač alebo mobilné zariadenie. Statická IP adresa sa zvyčajne priraďuje k serverom, na ktorých sa hostujú webstránky, poskytuje maily, databázy a FTP služby.


Dynamická IP adresa je automaticky priradená k počítaču alebo mobilnému zariadeniu zo strany poskytovateľa internetového pripojenia v podstate zakaždým, keď sa počítač, mobilné zariadenie alebo router nanovo zapne s využitím DHCP protokolu. Ten je ovládateľný a zo strany administrátora umožňuje priamu alebo nepriamu identifikáciu počítača alebo mobilného zariadenia, čo môže viesť k identifikácii používateľa počítača alebo mobilného zariadenia. Dynamická IP adresa sa mení pri každom pripojení k sieti poskytovateľa alebo pripojení do internetu.

 • IP adresu spracúvame zo zákonného titulu (jej nevyhnutnosti), a preto nie je potrebné, aby ste nám na to udelili súhlas.


 1. Využívané analytické aplikácie              

III.1   Google Tag Manager, Google Analytics, Site Kit by Google – Analytics, Search Console, AdSense, Speed

Webové analytické aplikácie Google používajú súbory cookies a IP adresy na analýzu spôsobu využívanie webstránok. Zásady ochrany osobných údajov pri využívaní týchto aplikácií je možné nájsť na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

                               

 

 1. Právo odvolaťznovu udeliť súhlaspoužívaním online identifikátorov         

Návštevníci/využívatelia webstránky môžu kedykoľvek účinne odvolaťznovu udeliť svoj súhlaspoužívaním online identifikátorov udelený na webstránke www.icsystems.ai pre kategóriu reklamnýchanalytických cookies.

 

Typ súboru cookie Ako sa to nazýva? Na čo slúži? Ako dlho trvá odstránenie? Kto má k nemu prístup okrem nás?
Nevyhnutná PHPSESID identifikácia bežiacej relácie len po dobu trvania iba aplikácia webových stránok
Preferenčné (nevyhnutné) pll_language určenie jazyka stránky 24 hodín iba aplikácia webových stránok
Preferenčný (nevyhnutný) cc_settings určenie súhlasu s používaním súborov cookie 6 mesiacov Google
Analytics _ga Google Analytics 1 rok Google
Marketingové leady_session_id Cookies Leady len po dobu návštevy Imper CZ s.r.o.

 

iC systems.ai, s.r.o.